Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over de manier waarop Yvonne Vermijn Coaching omgaat met jouw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Yvonne Vermijn Coaching

Bisschopsweg 159

3817 BT Amersfoort

KvK: 81435312

BTW-id: NL003563979B28

Yvonne Vermijn Coaching ontvangt de persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, email, WhatsApp of in de coachingsessies. Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bij het aangaan van de coaching, geef je aan akkoord te zijn met deze Privacyverklaring en geef je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens door Yvonne Vermijn Coaching. Je hebt het recht om deze verklaring te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, in te trekken.

Persoonsgegevens

Yvonne Vermijn Coaching verwerkt de categorieën van persoonsgegevens met als doel:

Categorie persoonsgegevensDoel
Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)Onderhouden van contact; facturering; nakomen van wettelijke verplichtingen.
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer  Het onderhouden van contact; facturering; nakomen van wettelijke verplichtingen.
Bijzondere persoonsgegevens in de gespreksverslagenHet bieden van een goede en adequate dienstverlening.

Grondslagen

Yvonne Vermijn Coaching verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die met jou is gesloten en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt behalve bij een wettelijke verplichting om dat te doen.

Bewaartermijnen

Yvonne Vermijn Coaching zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn genoemd.

Yvonne Vermijn Coaching moet voldoen aan de wettelijk voorgeschreven fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de NAW-gegevens en de facturen zeven jaar worden bewaard.

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor een adequate dienstverlening, waaronder de gespreksverslagen, worden twee jaar bewaard.

In die gevallen waarin na de gratis kennismaking geen gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening aangeboden door Yvonne Vermijn Coaching, worden de persoonsgegevens zes weken bewaard.

Beveiliging gegevens

Yvonne Vermijn Coaching vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Echter, geen enkele verzendmethode via internet en elektronische opslag is 100% veilig. Yvonne Vermijn Coaching heeft, binnen de grenzen van het redelijke, passende beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat derden geen toegang hebben of krijgen tot jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Yvonne Vermijn Coaching een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je zo snel mogelijk een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Yvonne Vermijn Coaching verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze Privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar bovengenoemd adres.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yvonne Vermijn Coaching, vragen we je hierover eerst contact te hebben met Yvonne Vermijn Coaching.

Wijzigingen Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 27-11-2020 en voor het laatst aangepast op 01-02-2021.

Yvonne Vermijn Coaching kan deze Privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.