Algemene voorwaarden

Yvonne Vermijn Coaching/Yvonne Vermijn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder KVK-nummer 81435312. 

De website http://www.yvonnevermijncoaching.com en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van Yvonne Vermijn Coaching/Yvonne Vermijn en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de coaching diensten van Yvonne Vermijn Coaching/Yvonne Vermijn (de “coach”) aan ieder individu (“de klant/cliënt”) en vormen het contract voor de door Yvonne Vermijn Coaching/Yvonne Vermijn te leveren service aan de klant.

COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen

1.1 De term ‘coaching’ heeft betrekking op life coaching, persoonlijke coaching en loopbaan coaching.

1.2 Coaching is geen psychologische begeleiding of enige vorm van therapie en zal niet als zodanig opgevat worden.

1.3 In ruil voor de vergoedingen die door de klant (of door een derde namens hem) moeten worden betaald, stemt de coach ermee in de dienst te verlenen zoals hieronder beschreven en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De klant stemt ermee in om vergoedingen voor de dienst te betalen volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde de vergoedingen betaalt, telt de derde als een agent die namens de klant optreedt).

1.4 De datum van de eerste coachingsessie (volgend op het kennismakingsgesprek) wordt beschouwd als de startdatum voor de dienst. Deze algemene voorwaarden worden van tevoren samen met de Privacyverklaring per mail toegezonden aan de klant.


2. Verantwoordelijkheid

De coach tracht de cliënt in staat te stellen zijn levenskwaliteit of zakelijk succes te verbeteren en de gewenste resultaten te bereiken. Opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald, maar zijn nooit gegarandeerd. De klant is als enige verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen in zijn leven of bedrijf. De coach is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een cliënt wordt geleden, financieel of anderszins, na aanvang van coachingsessies, of voor een vermeend falen van de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om een materiële verbetering van de kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te bereiken.

3. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die in coachingsessies wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Het wordt niet bekendgemaakt aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van de klant, behalve waar wettelijk vereist of waar actie nodig kan zijn om schade aan de klant of iemand anders te voorkomen. De coach handelt volgens de ethische code van CTI en volgens de Internationale Ethische Code zoals onderschreven door NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).

4. Format

Coaching vindt online plaats via Skype of face to face (Amersfoort). Elk ander format staat open voor discussie en moet vooraf onderling worden overeengekomen. De minimale tijd voor een enkele sessie is 45 minuten, de maximale 75 minuten.

5. Relatie

De coach gebruikt de beschikbare coachingstechnieken met de cliënt en bespreekt met de cliënt wat wel of niet werkt. Zowel de coach als de cliënt hebben het recht om open en oprecht te praten, en de cliënt wordt aangemoedigd om eventuele zorgen die hij/zij heeft met de coach te bespreken op elk gebied van het coachingsproces. De coach verwelkomt openheid en eerlijkheid. Feedback over de dienst is welkom en kan gegeven worden tijdens een coaching sessie of via e-mail. Yvonne Vermijn Coaching/Yvonne Vermijn streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten hoog te houden. Aan het einde van het coachingstraject of reeks coachingsessies wordt de klant gevraagd om een kort feedbackformulier in te vullen.

6. Datum en tijd

De datum en tijd van de eerste sessie en elke volgende sessie worden telefonisch of per e-mail overeengekomen tussen de coach en de klant. Een minimum van 3 sessies wordt aanbevolen.

7. Tarieven

De kosten bedragen € 85,- per sessie tenzij anders is overeengekomen. Voor studenten (WO, HBO of MBO) geldt een tarief van € 60,- per sessie tenzij anders is overeengekomen. Deze bedragen zijn inclusief 21% btw.

 8. Betalingsvoorwaarden

De vergoeding kan na facturering via bankoverschrijving worden betaald. Vergoedingen zijn verschuldigd na de eerste coachingsessie, tenzij anders overeengekomen. Voor iedere factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de betaling niet na de eerste coaching sessie is ontvangen, is de coach niet verplicht de (volgende) sessie te verzorgen.

9. Annuleren, verzetten, restitutie

9.1 In uitzonderlijke omstandigheden kan het nodig zijn dat de cliënt of coach een coachingsessie moet verzetten; in deze omstandigheden zullen de cliënt en de coach redelijke inspanningen leveren om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak te maken.

9.2 Als de klant een coachingsessie moet verzetten, moet hij/zij dit minimaal 24 uur van tevoren melden. De (terug)betaling van annuleringen voor toekomstige sessies is ter beoordeling van de coach. Als de annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie plaatsvindt, kan de coach de sessiekosten in rekening brengen.

9.3 In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid als gevolg van rouwverwerking of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de cliënt, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan de coach beslissen om de dienst aan de cliënt vroegtijdig te beëindigen of te weigeren. Onder dergelijke omstandigheden wordt de klant binnen twee weken door de coach op de hoogte gesteld van dit besluit en krijgt hij/zij eventuele vooruitbetalingen terugbetaald voor nog niet verstrekte coachingsessies.

9.4 Het kan voorkomen dat de coach de cliënt aanbeveelt om een alternatieve dienst te zoeken die beter aansluit bij de huidige behoeften. In dat geval bespreekt de coach de redenen voor het advies volledig met de cliënt. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt om te beslissen of hij/zij de aanbeveling opvolgt en de coach is niet aansprakelijk voor de uitkomst van beslissingen die de cliënt neemt.

10. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing waarvan de rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn met betrekking tot geschillen, onenigheden, procedures of juridische claims van welke aard dan ook met betrekking tot de geleverde dienst of de overeenkomst.